Estructura

La FAK

La Federació

La FEDERACIÓ ANDORRANA DE KARATE (ara en endavant FAK) és una entitat associativa privada, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia.

A més de les seves pròpies atribucions, actua com un agent col·laborador de l’administració pública.

El domicili és al Principat d’Andorra, a la parròquia d’Ordino, en el Centre de Tecnificació d’Ordino, al carrer Naciso Yepes, s/n. Codi postal AD300.

La FAK no admet cap tipus de discriminació, per ella directament o pels seus membres, per raons de raça, sexe, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

La FAK està integrada per clubs esportius, esportistes, tècnics, jutges i àrbitres i el seu objecte és la promoció, organització i desenvolupament del karate.

També són part de l’organització federativa, els dirigents i, en general, totes les persones físiques o jurídiques, o entitats que promouen, practiquen o contribueixen al desenvolupament de l’esport del Karate.

L’àmbit d’actuació de la FAK, en el desenvolupament de les seves competències que són pròpies de defensa i promoció de l’esport federat d’àmbit estatal, s’estén al conjunt del territori nacional.

La FAK es regeix pel disposat a la Llei de l’Esport 37/2018 de 20 de Desembre i pels seus Estatuts i Reglaments que els desenvolupin.

La FAK, a més de la seva activitat pròpia de govern, administració, gestió, organització i reglamentació, exerceix sota la tutela de la Secretaria d’Estat d’Esports les següents funcions publiques de caràcter administratiu:

 • Qualificar i organitzar activitats d’àmbit nacional,
 • Actuar per la promoció general del Karate,
 • Dissenyar, elaborar i executar els plans de preparació dels esportistes d’alt nivell,
 • Col·laborar amb la Secretaria d’Estat d’Esports en la formació dels tècnics esportius,
 • Col·laborar amb la Secretaria d’Estat d’Esports en la prevenció, control i repressió de l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport,
 • Organitzar, coordinar i tutelar les activitats oficials de caràcter internacional que es celebrin en el territori nacional,
 • Exercir la potestat disciplinària esportiva, en el termes establerts en la Llei de l’Esport, les seves especifiques disposicions de desenvolupament, els seus Estatuts i reglaments.

La FAK ofereix respecte dels seus associats, les funcions de tutela, control i supervisió que la reconeix l’ordenament jurídic Esportiu.

Correspon a la FAK, com activitat pròpia, el govern, administració, gestió, organització i reglamentació del Karate. Així és propi de la FAK:

 • Tenir la representació de la Federació Europea de Karate (EKF) i de la Federació Mundial de Karate (WKF) a Andorra, així com de la Federació Europea dels Petits Estats de Karate (SSEKF),
 • Formar, titular i qualificar als àrbitres, jutges i tècnics en l’àmbit de les seves competències,
 • Contractar al personal necessari pel compliment de les seves funcions i prestació dels seus serveis,
 • Promoure i organitzar les activitats esportives dirigides al públic,
 • Vetllar pel compliment de les disposicions per les quals es regeix.

Per la qualificació d’activitats oficials d’àmbit nacional, la FAK haurà de tenir en compte, entre d’altres, els següents criteris:

 • Nivell tècnic de l’activitat,
 • Importància de la mateixa en el context esportiu nacional,
 • Capacitat i experiència organitzativa de l’entitat que la promou,
 • Tradició de l’activitat,
 • Transcendència dels resultats a efectes de participació en activitats internacionals.

Les activitats oficials d’àmbit nacional per ser qualificades d’aquesta forma, hauran d’estar obertes a tots els esportistes i clubs esportius del país, sempre i quan estiguin afiliats a la nostra Federació. No es contempla cap tipus de discriminació, a excepció de les derivades de les condicions tècniques de natura esportiva.

Tots els participants en activitats oficials hauran d’estar en possessió d’una llicència esportiva nacional que permeti tal participació.

Són activitats oficials de la FAK:

 • Campionat Nacional d’Andorra i tots aquells que es puguin incloure per Assemblea General en el calendari oficial de la FAK,
 • Exàmens de Cinturons Negres,
 • Cursos de Titulació d’Ensenyament,
 • Activitats Oficials de l’EKF,
 • Activitats Oficials de la WKF,
 • Activitats Oficials de la SSEKF.

La FAK és l’única entitat competent dintre del territori nacional d’Andorra per l’organització, tutela i control de les activitats que es qualifiquin com oficials.

Per les activitats oficials que es celebrin dintre del territori nacional d’Andorra, s’estableix com a definicions:

1.Activitat oficial d’àmbit estatal:

Es denominarà així a tota activitat amb un àmbit geogràfic nacional i es permetrà la participació en ella de tots els esportistes en possessió de la llicència nacional actualitzada i expedida per la FAK.

Es denominarà així a tota activitat que permeti la participació conjunta d’esportistes amb llicència de nacionalitats diferents a la de l’Estat Andorrà.

Perquè una activitat es consideri oficial (d’àmbit nacional) haurà de ser qualificada com a tal e inclosa en el Calendari Esportiu anyal aprovat en Assemblea General.

Representació internacional

En l’àmbit Internacional, la FAK es membre de ple dret, dels següents organismes:

 • La Federació Europea de Karate (EKF),
 • La Federació Mundial de Karate (WKF),
 • La Federació Europea dels Petits Estats (SSEKF).

La FAK tindrà la representació d’Andorra en les activitats esportives oficials de caràcter internacional, celebrades fora i dintre del territori andorrà. En aquesta línia serà competència exclusiva de la FAK l’elecció dels esportistes que hagin de formar els equips i seleccions nacionals.